Soft Power

Soft Power คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Soft Power คือ อำนาจที่ดึงดูดและโน้มน้าวผู้อื่นด้วยความยินยอม โดยปราศจากการบังคับหรือคุกคาม ซึ่งแตกต่างจาก Hard Power ที่หมายถึงอำนาจที่บังคับให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของตน เช่น อำนาจทางการทหารและอำนาจทางเศรษฐกิจ

Soft Power แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี และศิลปะของชาติ ซึ่งสามารถดึงดูดและโน้มน้าวผู้อื่นได้ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี อาหาร แฟชั่น และการท่องเที่ยว
 • อุดมการณ์ (Ideologies) หมายถึง ความเชื่อและหลักการของชาติ ซึ่งสามารถดึงดูดและโน้มน้าวผู้อื่นได้ เช่น ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ
 • นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy) หมายถึง การดำเนินนโยบายต่างประเทศของชาติ ซึ่งสามารถดึงดูดและโน้มน้าวผู้อื่นได้ เช่น การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การส่งเสริมการค้าเสรี และการร่วมมือระหว่างประเทศ

Soft Power มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องจากสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติได้หลายประการ เช่น

 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
 • สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
 • เผยแพร่วัฒนธรรมและอุดมการณ์ของชาติ

ตัวอย่างของ Soft Power ที่ประสบความสำเร็จ เช่น วัฒนธรรมอเมริกันที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทั่วโลก อุดมการณ์ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาที่ดึงดูดประเทศต่าง ๆ ให้เป็นพันธมิตร และนโยบายต่างประเทศของจีนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า

ประเทศไทยมี Soft Power ที่โดดเด่นในด้านอาหาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก ประเทศไทยจึงมีโอกาสที่จะพัฒนา Soft Power ของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้เกี่ยวกับ Soft Power ประกอบไปด้วย

 • นักการทูต (Diplomat) ทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมและอุดมการณ์ของชาติ
 • นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ
 • นักสื่อสารมวลชน (Journalist) ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
 • ศิลปิน (Artist) ทำหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติ
 • นักธุรกิจ (Businessman) ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การพัฒนา Soft Power ของชาติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ Soft Power และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริม Soft Power ของชาติ

ตรวจหวย

Recent Posts

Tags

ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวหวย ข่าวออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจ คาถา ดวง ดารา ดูดวง ตรวจสลาก ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจหวย ตรวจหวยออมสิน ทักษิณ ทักษิณ ชินวัตร ทำนายฝัน น้ำมัน บทสวด บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผลสลาก ฝัน ฝันว่า ฝันเห็น พระพิฆเนศ พิธา ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ วันสารทจีน วันหยุด สภาพอากาศวันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน หวย หวยออมสิน ออมสิน อากาศวันนี้ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไทย เราเที่ยวด้วยกัน เลขเด็ด เศรษฐา แคปชั่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Social Media