Menu

Category: ประกันสังคม

25
Apr 2018

ประกันสังคมเผย 2560 ได้กำไรจากการลงทุนถึงห้าหมื่นล้านบาท

สำนักงานประกันสังคม ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของการลงทุนกองทุนประกันสังคมในปีที่เเล้วนั้น พ.ศ. 2560 ได้มีผลตอบแทนที่ดี โดย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมมีเงินลงทุนจำนวน 1.76 ล้านล้านบาท ประกอบไปด้วย เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ของทางนายจ้างและรัฐบาล จำนวนมากถึง 1.24 ล้านล้านบาท และได้ดอกเบี้ยผลจากการลงทุนสะสมจำนวนถึง 524,347 ล้านบาท มีการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงถึงร้อยละ 78 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 22 และต่อมาสำนักงานประกันสังคม มีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศ เพิ่มเติมจากร้อยละ 3 ในช่วงต้นปี เป็นร้อยละ 9 การลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ในปี 2560 สำนักงานประกันสังคม สามารถทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 5.8 หมื่นล้านบาท โดยมีการคำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ร้อยละ 5.07 และมีผลตอบแทนตามมูลค่าตลาด เท่ากับร้อยละ 6.01 สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.67 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารซึ่งมีอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 1.37 เมื่อสำนักงานประกันสังคมจะนำเงินสมทบไปลงทุนนั้น มีระเบียบกฎเกณฑ์กำกับไว้อย่างรัดกุม โดยอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง   […]