Menu

Tag: ทะเบียนบ้าน

18
Apr 2018

รู้หรือไม่? ทะเบียนบ้านชั่วคราว มีไว้ทำอะไร และทำไมต้องมี

รู้หรือไม่? ทะเบียนบ้านชั่วคราว มีไว้ทำอะไร และทำไมต้องมี เมื่อเราคิดจะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ผ่านกระบวนการซื้อและต่างๆ เรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าเจ้าบ้านจะต้องดำเนินการไปยื่นขอทะเบียนบ้าน ณ สำนักงานเขต แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหากที่อยู่อาศัยของตนเองเข้าข่ายอยู่ในกรณีพิเศษ เช่น ดันอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือ ไม่ได้ไปขอทะเบียนบ้านตามกำหนด จึงจำเป็นต้องออกทะเบียนบ้านชั่วคราว ก่อนจะไปถึงขั้นดำเนินการติดต่อ ควรทำความรู้จักและศึกษาทะเบียนบ้านดังกล่าวให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ทะเบียนบ้านชั่วคราว คือะไร เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่คุ้นหูกับคำว่า ‘ทะเบียนบ้านชั่วคราว’ที่ออกโดยสำนักบริหารการทะเบียน ว่าคืออะไร มีไว้ทำไม โดยแท้จริงแล้ว ทะเบียนบ้านดังกล่าวจะถูกออกโดยนายทะเบียนในกรณีที่บ้านนั้นปลูกสร้างบริเวณพื้นที่สาธารณะ หรืออาณาเขตของบ้านเจ้ากรรมดันเข้าข่ายบุกรุกป่าสงวน รวมไปถึงเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกอบกับไม่ได้เอกสารสิทธิ์ ทั้งหมดทั้งมวลของปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้จำเป็นต้องได้รับทะเบียนชั่วคราวก่อนที่จะได้ฉบับทะเบียนบ้านปกติ ความแตกต่างระหว่าง ทะเบียนบ้านชั่วคราว และ ทะเบียนบ้านปกติ แน่นอนว่าเมื่อมีวาระของการขอทะเบียนบ้านแตกต่างกัน ลักษณะและความสำคัญของทะเบียนบ้านย่อมมีรูปแบบเปลี่ยนไปด้วย โดยความแตกต่างของทะเบียนบ้านชั่วคราวและทะเบียนบ้านปกติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทะเบียนบ้านชั่วคราว จะได้รับเมื่อที่อยู่อาศัย เข้าข่ายละเมิดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ทั้งนี้ลักษณะของทะเบียนบ้านชั่วคราวจะเป็นในรูปแบบของเอกสารราชการ โดยมีเอกสิทธิ์เหมือนกับทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ผู้มีชื่อในเอกสารฉบับดังกล่าว จะมีสิทธิและหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านปกติ ทั้งนี้ตามกฎหมายได้ระบุรูปแบบของทะเบียนบ้านชั่วคราวอีกประเภท ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย นั่นคือ ‘ทะเบียนบ้านชั่วคราว ของสำนักงานทะเบียน’ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ลงรายการของบุคคลขอแจ้งออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ […]